Všichni dohromady - integrace do důsledku

Reg. č. CZ.1.07/1.2.08/02.0015
Realizace: 4. 1. 2010 – 30. 6. 2012

Projekt navazoval a rozvíjel realizovaný projekt Příležitost pro všechny II (PPV II) podmínky pro výchovu a integraci v základní škole.

Cílem projektu bylo efektivně využít nabyté či získávané kompetence v rámci osobního rozvoje a vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků v projektu PPV II. Projekt Všichni dohromady umožnil naplnění rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci s SVP) v podmínkách základní školy. Aktivity projektu probíhaly při výuce v jednotlivých třídách, některé měly také komunitní charakter se zahrnutím celé školy včetně rodičovské veřejnosti. Jednotlivé cíle projektu byly naplněny klíčovými aktivitami, kterých se účastnili žáci včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci a v některých případech i rodiče žáků naší školy. 

Mezi konkrétními aktivitami projektu byly např. kurzy pro třídy s podporou adaptace začínajících školáků, kurzy rozvoje sociálních dovedností s využitím metod zážitkové pedagogiky, dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie, kurzy environmentální výchovy pro žáky II. stupně, kurz dovedností první pomoci, pobytové kurzy rozvoje průřezových témat ŠVP a  vytvoření školních ceremonií, které podporují soudržnost celé komunity školy. Zkrátka nepřišlo ani volnočasové vzdělávání, kde docházelo k rozvoji činností školní družiny a školního klubu. Díky projektu byly vytvořeny dvě metodiky: metodika environmentální dílny Ptáci pro žáky 7. třídy a metodika ceremonie vítání prvňáčků a rozloučení se s deváťáky.