Cestou do života

Reg. č.: CZ.1.07/1.2.39/01.0019 
Realizace: 1. 4. 2012 - 30. 3. 2015

V rámci projektu proběhlo několik klíčových aktivit:

Rozvoj poradenských služeb školy - pracovníci ŠPP navštívili školy či instituce, kde mohli načerpat nové poznatky v rámci přenosu dobré praxe. Školní psycholožka nakoupila ke své práci nové diagnostické pomůcky včetně knih, které pak spolu s novými metodami využívala pro práci se žáky školy. Během celého projektu byla vytvářena publikace, kde závěrečná část je věnována rodičům žáků se SVP - Cestou necestou společného vzdělávání na ZŠ Integra Vsetín aneb metodický průvodce integrací a inkluzí ze života jedné školy, která byla opatřena ISBN a je výstupem projektu.

Využití prvků terapií pro třídy se žáky se SVP  - šlo o vnášení nových způsobů řešení či prevence různých sociopatologických jevů. Na aktivitě spolupracovali pedagogičtí pracovníci, pracovníci ŠPP a terapeuti. V závěru projektu ještě došlo ke shrnutí terapeutických modulů a jejich přínos pro další práci se žáky se SVP v kolektivech. Během projektu zejména pro žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením byly zorganizovány výjezdy na hipoterapii. Jedním z velkých přínosů byly i masáže dětí navzájem pro žáky I. stupně, které jsou preventivní metodou agresivního chování ve školních kolektivech.

Inovace inkluzivního vzdělávání rozšiřovala možnosti vzdělávání pro žáky, včetně žáků se SVP. Šlo např. o nákup nových pomůcek či zavedení nových forem výuky zážitkovou formou. Třídní kolektivy absolvovaly nejrůznější exkurze včetně jazykových. Velký význam pro žáky měly i programy a kurzy zaměřené na průřezová témata. V současné době, kdy žáci mají nedostatek pohybu, byly velmi přínosné i aktivity zaměřené na pohyb. Jednalo se vodácký, turistický, lyžařský kurz, bruslení a také cykloexkurze.

Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vždy zaměřeno na rozšíření znalostí či dovedností, které jsou bezprostředně spojeny s výukou v inkluzivní škole. Kurzy probíhaly individuálně nebo skupinově. Své vzdělávací aktivity absolvovali i pracovníci ŠPP. Pro podporu byly zakoupeny odborné publikace.