Vzdělávání a výchova

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ (J. A. Komenský)


​​​​​​​​​​​​​​Učitelé žákům předávají víc, než jen informace. Zažívají společně mnoho formujících momentů a obohaceny bývají nejen děti, ale i pedagogové. Jako škola jsme si vědomi důležitosti i křehkosti takových momentů, a proto vědomě rozvíjíme nejen konkrétní metody vzdělávání, ale také konkrétní metody výchovy.

Vzdělání

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) Cestou do života. Od vzniku školy v roce 1993 se zaměřujeme na inkluzivní vzdělávání – tedy vzdělávání v kolektivech, kde se žáci liší ve výkonových možnostech, rodinném zázemí, zdravotním stavu, národnosti a mnoha dalších věcech. Proto jsme vždy měli větší podíl žáků se zdravotním postižením, než v ostatních školách a máme dlouhodobé zkušenosti se zajišťováním jejich individuálních potřeb. Současně dbáme na kvalitní výuku všech žáků – dokladem, že se nám to daří, pro nás jsou každoroční výstupy celostátních srovnávacích testů.

Rozmanitost složení tříd s sebou přináší nároky na pedagogické pracovníky, ale zároveň je i prostředkem pro větší rozvoj sociálních dovedností a budování životních hodnot našich žáků. Podporou pro pedagogický tým je dlouhodobé vzdělávání, které zahrnuje jak metodiku výuky (např. splývavé čtení, čtenářské dílny, prvky Hejného metody, RWCT a další),  tak psychologická a speciálně pedagogická témata (poruchy autistického spektra, agresivita, syndrom vyhoření, poruchy učení…). Naším cílem je vytěžit z moderních i tradičnějších metod to nejlepší tak, aby to každému žákovi pomohlo k maximálnímu rozvoji v rámci jeho možností. Ve výběru výukových i výchovných metod se nechceme řídit pouze současnými trendy nebo pouze tradičními metodami, ale potřebami a možnostmi žáků.

Žáci, kteří mají na základě oborného doporučení možnost upravit obsah učiva (např. snížením množství učiva), se mohou vzdělávat v našich třídách zřizovaných dle §16 odst. 9 školského zákona. V těchto třídách je menší počet žáků, většinou se učí malotřídně. Díky malému počtu žáků a individuálnímu přístupu je možné lépe zohlednit jedinečné potřeby konkrétního dítěte. Máme zřízenou jednu třídu pro žáky 1. stupně a jednu třídu pro žáky 2. stupně. Jsme rádi za přátelskou a pohodovou atmosféru, která je pro tyto třídy typická. Pokud máte zájem o tento způsob vzdělávání, podrobnější informace poskytne speciální pedagožka školy Mgr. Kubišová (tel. 731 646 577).

Jak to probíhá v praxi

Od roku 2010 vyučujeme čtení metodou Sfumato ® – splývavé čtení. V roce 2016 na naší škole probíhaly semináře výuky metody Sfumato pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje. Ve výuce matematiky používáme různé metody – mimo jiné užíváme prvky a principy výuky profesora Hejného.

Ve školním roce 2016/2017 jsme začali vyučovat i psaní nevázaným písmem Comenia Script. Nikoli však plošně, ale pouze u žáků, kteří prošli speciálně pedagogickou diagnostikou, a prokázalo se, že jim tento typ písma bude prospěšný.

Napříč výukou všech ročníků používáme ve výuce metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT).

Žáci jsou hodnoceni známkami. V prvním ročníku jsou známky zaváděny postupně tak, aby posilovaly motivaci žáků.

Na prvním stupni (v 1. - 5. ročníku) je nedílnou součástí tohoto hodnocení žáků také slovní komentář, který má ve 2. pololetí písemnou podobu. Slovní komentář podrobně popisuje pokroky žáka v jednotlivých předmětech, možnosti dalšího rozvoje i ocenění posunu v sociální oblasti. Významnou roli při naplňování speciálně vzdělávacích potřeb našich žáků zastávají asistenti pedagoga či osobní asistenti. Jejich spolupráce s učiteli je důležitá jak pro zajištění kvality výuky, tak pro formování kolektivů tříd.

Podporou pro žáky jsou další služby, které škola poskytuje – pedagogické intervence, reedukace v rámci předmětů speciálně pedagogické péče, logopedická cvičení, přípravy na přijímací zkoušky na SŠ pro žáky 9. ročníku.

Pokud potřeby žáků přesahují rámec běžné výuky, je možné využít služeb školního poradenského pracoviště (školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), které poskytuje služby individuálních a rodinných konzultací, reedukace některých poruch, práce s třídními kolektivy, organizace preventivních programů, profesní poradenství a další.


Výchova

"Spolu je víc než sám, ale musíš najít sám sebe."

Věříme, že z každého žáka může vyrůst jedinečná osobnost, která obohatí společnost v hodnotách jako je přátelství, tolerance, vstřícnost, pomoc, úcta k sobě i druhým.

Výchovný program školy

Výchova ve škole se opírá o Výchovný program ZŠ Integra, který je výstupem projektu Příležitost pro všechny II. a vychází   z Etické výchovy. Tento program aplikujeme od roku 2009 do všech výukových předmětů i volnočasových aktivit školy (školní družina, školní klub). Cílem je umožnit osobnostní rozvoj dětí včetně rozvoje sociálních dovedností a prosociálnosti (schopnosti „dělat pro druhé dobro“ i bez odměny).

Výchovný program vytyčuje postoje a dovednosti pedagogů:

 • vytvořit z třídy výchovné společenství,
 • přijmout druhého takového, jaký je, vyjádřit mu sympatie,
 • atribuce (připisování, očekávání) prosociálnosti,
 • stanovit jasná pravidla,
 • induktivní disciplína (dítě se učí z důsledků chování),
 • vybízet k prosociálnosti,
 • přiměřené užívání odměn a trestů,
 • zapojit do výchovného procesu i rodiče,
 • vytvářet radostnou atmosféru.

Současně s žáky cíleně pracujeme na tématech výchovného programu:

 • Komunikace (pozdrav, poděkování, omluva,…)
 • Důstojnost lidské osoby (sebepoznání, sebepřijetí, pozitivní hodnocení sebe,…)
 • Pozitivní hodnocení druhých (pochvala, úcta k druhým, …)
 • Kreativita, iniciativa (řešení problémů a úloh, hry pro rozvoj tvořivosti)
 • Vyjadřování vlastních citů a jejich usměrňování
 • Empatie (vcítění se do myšlenek, stanovisek a pocitů druhých)
 • Asertivita (ovládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení konfliktů)
 • Reálně zobrazené vzory (např. literární, mediální…).
 • Prosociální chování (pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství)
 • Komplexní prosociálnost (solidarita, sociální problémy, …)

Výchovný program je realizován činnostmi se žáky ve vyučovacích hodinách, prostřednictvím vztahů i dalšími aktivitami školy a dále rozvíjen schůzkami a diskuzemi pedagogů. Budování klíčových dovedností a postojů pedagoga a kontinuální rozvoj osobnostních kompetencí žáků je směr, který je pro naši školu charakteristický.

V roce 2013 získala ZŠ Integra ocenění Etická škola zlatého stupně. Věříme, že i základní škola může podpořit kvalitní výchovu k hodnotám, které obohacují životy dětí i dospělých. Několik důležitých hodnot máme shrnuto v chartě školy „Aby nám spolu bylo dobře…“. Naše škola má dlouhodobě osvědčené aktivity zážitkové pedagogiky, které mají velký potenciál pro výchovné působení na žáky – ať už jde o formu výukových projektů, exkurzí, přespávání ve škole nebo kurzů zaměřených na budování kolektivu. Dalšími aktivitami, kde dochází k propojování žáků i napříč ročníky jsou ceremoniály, a zážitkové dny pro celou školu.