Základní informace

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje poradenské služby na ZŠ Integra Vsetín – jedná se o služby speciálního pedagoga, školního psychologa a metodika prevence. 

ŠPP se zapojuje především při výukových a výchovných problémech žáků a při jejich prevenci, abychom problémům předcházeli. Také podporujeme dobré školní klima a rozvíjíme konkrétní dovednosti a talenty žáků (např. rozvoj kognitivních funkcí). V rámci této snahy se věnujeme dětem a jejich třídním kolektivům, rodičům a rodinám dětí a také pedagogům školy. 

ŠPP zajišťuje několik základních oblastí činností:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Jde o žáky, kterým běžný systém vzdělávání neumožňuje dosáhnout maximálního rozvinutí vlastních schopností (např. žáci s poruchami učení a chování, žáci s různými druhy zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění, podobné potřeby ale mohou mít i žáci nadaní). Školní poradenské pracoviště pomáhá najít nejefektivnější způsob práce s dítětem tak, aby mělo šanci rozvinout se co nejvíce.

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti:

Školní poradenské pracoviště nabízí individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy školy.

3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti
Vyhledání a včasné odhalení příčin výukových potíží umožňuje začít pracovat na úpravě podmínek a další podpoře dítěte tak, aby nedocházelo k prohloubení problému, ale jeho zmírnění či nápravě (např. účast speciálního pedagoga a školního psychologa při zápisu dětí do 1. třídy, náslechy v hodinách, konzultace s učiteli a rodiči dětí apod.).

4. Práce v oblasti prevence rizikového chování
Školní poradenské pracoviště se snaží předcházet rizikovému chování (šikana, násilí, záškoláctví, závislosti, kriminalita apod.), případně se podílí na úpravě rizikového chování, které se již vyskytlo (např. mapování atmosféry třídních kolektivů, práce s třídními kolektivy na podporu soudržnosti či jiného tématu, přednášky – prevence závislostí, AIDS, kyberšikany).

5. Osvětová činnost
Kromě metodické podpory vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností do výuky (např. individuální konzultace pro pedagogy, práce se skupinami pedagogů) organizujeme osvětově–odpočinkové aktivity pro rodiče (besedy, workshopy, tvořivé aktivity apod).

6. Profesní poradenství
Žáci 8. a 9. ročníku mají možnost využít psychodiagnostických metod a následných individuálních konzultací (pro žáky a pro jejich zákonné zástupce) pro ujasnění profesní orientace.

7. Řešení výchovných problémů
Při řešení výchovných problémů se snažíme najít nejvhodnější řešení. Kromě řešení na půdě školy nabízí ŠPP ve vhodných případech i dlouhodobou podporu žáka či rodiny. 

8. Osobní rozvoj

Zájemci z řad žáků, rodičů a pedagogických pracovníků školy mají možnost využít služeb Školního poradenského pracoviště k osobnímu rozvoji. Jedná se o sebepoznání a rozvoj za pomoci diagnostických nástrojů, poradenství, rozvoj psychohygienických dovedností apod.

Věříme, že díky tomu, že se pohybujeme ve stejném školním prostředí jako děti, jsme schopni jim pomoci opravdu cíleně a přiměřeně jejich potřebám i prostředí. Velmi cenná je možnost úzké spolupráce s pedagogy i rodiči dítěte tak, abychom se v práci s dítětem doplňovali a systém rozvoje mu „ušili na míru“. Současně v případě potřeby spolupracujeme s dalšími organizacemi (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, OSPOD, policie).

Školní poradenské pracoviště vzniklo díky realizaci projektu Příležitost pro všechny II, který probíhal od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2012.

Kontakty na poradenské pracovníky:

Mgr. Miluše Blažková
Vedoucí ŠPP, školní psycholog
Konzultační hodiny:               úterý 10 – 11 h, dle dohody i v jiné termíny
tel.:  731 682 962                    e-mail: blazkova@zsintegra.cz

Mgr. Darja Dvořáková
Školní metodik prevence
Konzultační hodiny:               úterý 10 – 11 h, čtvrtek 12 – 13 h, případně dle dohody
tel.:  731 682 961                   e-mail: dvorakova@zsintegra.cz

Mgr. Amálie Marešová
Školní speciální pedagog
Konzultační hodiny:               pátek 10 - 11h,dle dohody i v jiné termíny
tel.:  731 646 577                   e-mail: maresova@zsintegra.cz

Doporučujeme dohodnout si schůzky předem i v rámci konzultačních hodin – máte pak jistotu, že náš čas budeme věnovat plně pouze Vám.