Základní informace

Jsme soukromá základní škola, poskytujeme základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Kromě běžných tříd vzděláváme i ve dvou třídách zřízených dle §16 odst. 9 pro žáky s LMP či souběžným postižením více vadami. Vytváříme podmínky pro společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti zdravotně postižené či znevýhodněné, děti sociálně znevýhodněné), ale také dětí mimořádně nadaných. Takto vzděláváme od roku 1993, jsme fakultní školou PdF Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve třídách vzděláváme maximálně 20 žáků, to nám umožňuje individuální přístup ve výuce. Dlouhodobě využíváme práci asistentů pedagoga. Na prvním stupni jsou důležitou součástí hodnocení žáků také slovní komentáře. Ty jsou v pololetí předávány ústně během individuálních schůzek a na konci školního roku mají písemnou formu.

Naším cílem je vytěžit z moderních i tradičnějších metod to nejlepší tak, aby to dětem pomohlo k maximálnímu rozvoji. Ve výběru výukových i výchovných metod se nechceme řídit pouze současnými trendy nebo pouze tradičními metodami, ale potřebami a možnostmi žáků. Mimo jiné vyučujeme čtení metodou Sfumato ® – splývavé čtení, zařazujeme prvky výuky matematiky dle profesora Hejného, v odůvodněných případech žáci píší nevázaným písmem Comenia Script, napříč ročníky využíváme metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Je nám blízká zážitková pedagogika – ať už jde o formu výukových projektů, exkurzí, přespávání ve škole nebo kurzů zaměřených na budování kolektivu.

Ve škole je možné využít služeb školního poradenského pracoviště (metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), které poskytuje služby individuálních a rodinných konzultací, reedukace některých poruch, práce se třídou, organizace preventivních programů, profesní poradenství a další.

Žáky vnímáme jako celistvé osobnosti, kromě kvality vzdělávání klademe důraz na výchovu žáků. Napříč ročníky učitelé zařazují aktivity Etické výchovy v rámci Výchovného programu ZŠ Integra Vsetín. Od roku 2013 jsme Etickou školou zlatého pásma.

Po škole mají žáci na výběr z pestré nabídky kroužků, rádi tráví čas i ve školní družině a školním klubu. Stravování žáků zajišťuje školní jídelna.

Přestože jsme školou soukromou, školné na naší škole nevybíráme. Nejsme spádová škola. Školu navštěvují děti z celého města, okolních vesnic i měst.

Škola se nachází v klidné části města, poblíž centra. Blízko je do knihovny, městských lázní, do sokolovny, na zimní stadion i do přírody. Je dostupná městskou hromadnou dopravou. Výhodou školy je velká zahrada, kterou cíleně využívá školní družina a klub, ale je možné ji využít i pro relaxaci o přestávkách a samozřejmě pro výuku.

"Projděte" se třídami připravenými pro školáky - zde.