Centrum kolegiální podpory

Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Základní škola Integra Vsetín realizovala projekt OPVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 Centrum kolegiální podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání, jehož nositelem je Ústav speciálně pedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tento projekt má přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách (na základě novely školského zákona od 1. 9. 2016) a je realizován ve všech 14 krajích ČR.

Projekt pomáhá vytvořit síť škol regionu, které spolupracují v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Taková centra kolegiální podpory (CKP) s sebou nesou propojení pedagogických pracovníků několika škol – společně se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, poznatky a praktické metodické materiály. Metodické materiály sdílí školy napříč celou republikou. Jednotlivá CKP si volí odborná témata aktuální pro jejich situaci a zvou si odborníky, kteří mají s tématy zkušenosti.

https://ckp.upol.cz/site/