Povinně zveřejňované informace

Úplný název povinného subjektu

Základní škola INTEGRA Vsetín,
zájmové sdružení právnických osob

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Zakladatelé: 
Město Vsetín, 
Salesiánské sdružení Vsetín, 
PdF UP Olomouc

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství mládeže a sportu

Organizace byla založena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a provádějícími předpisy Zakladatelská smlouva, Stanovy.

Popis organizační struktury povinného subjektu

Statutárním orgánem je ředitel školy Ing. Libor Podešva, Ph.D., 
Složky organizace:

  • Základní škola
  • Školní jídelna
  • Volnočasové vzdělávání
    • Školní družina
    • Školní klub

Organizační struktura

Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální E-mail

Základní škola INTEGRA Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

Telefon: 571 411 957
Mobil sekretariát (7:30 - 14:30 h): 734 360 652
Mobil ŠD (14:30 – 16:00 h): 734 360 652
Mobil ŠK (11:30 – 16:00 h): 739 002 604

E-mail: info@zsintegra.cz
Datová schránka: zwav4fx
www stránky: www.zsintegra.cz

Úřední hodiny: 8:00 – 14:00 h
V době prázdnin jsou úřední hodiny upraveny a zveřejněny na webových stránkách školy.

Platby

Hlavní účet školy: 154 706 794/0300
Účet pro příspěvky (dary): 293 608 588/0300


IČO: 69211612

DIČ: Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

IZO: 44159765

REDIZO: 600 001 792Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu organizace.

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na adresu organizace.
Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně
Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na sekretariátu školy, elektronickou poštou, datovou schránkou.

Směrnice k vyřizování stížností

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání na základě dokumentu „Rozhodnutí o nepřijetí“:

  • poštou
  • osobně
  • do 15 dnů ode dne doručení 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce – www.zapis-zs-vsetin.cz

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Dokumenty MŠMT:

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Sazebník úhrad za poskytování informací. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad 

Licenční smlouvy, výhradní licence

Škola nemá licenční smlouvy/ výhradní licence.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací 

Výroční zpráva o poskytování informací 2019
Výroční zpráva o poskytování informací 2018

GDPR

ZŠ Integra Vsetín je správcem osobních údajů, na webových stránkách uvádí Zásady zpracování osobních údajů.