• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Projekt realizován v rámci podpory 1.4 OPVK
Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Integra

Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3764
Realizován od 1.9.2012 do 28.2.2015

Výstupy projektu naleznete zde.

 

 

Průběh realizace projektu „Všichni dohromady - integrace do důsledku.“

 

 

 

13. – 15. 6. 2012 Co tím chci říct? – 4. třída v DIS Fryšták

 

Kurz s prvky arteterapie se zabýval rozvojem empatie a čitelným vyjadřování citů v rámci třídního kolektivu s integrovanými žáky.

 

(Dodavatel kurzu: arteterapeutka Kateřina Divecká)

 


7. – 8. 6. 2012 Moji kamarádi ve třídě – 1. třída (ZŠ Integra Vsetín)

 

Kurz realizovaný metodami dramatické výchovy měl za cíl blíže umožnit žákům více poznat své spolužáky a přispět k rozvíjení sociálních dovedností dětí, tedy obecně prevenci sociálně patologických jevů. 

 

(Dodavatel kurzu: dramaterapeut Viktor Dočkal)

 


17. 5. 2012 Cyklovýlet „Čtyřkolka v Ratiboři“ (ZŠ Integra Vsetín, školní klub)

 

 

Volnočasový program zaměřený na pohybové aktivity s poznáváním okolní přírody a se zábavnou částí.  Programu se zúčastnili žáci 5. třídy.

 


 17. 5. 2012 „KOLÁŽO PLÁŽO“ aneb lepíme spolu (ZŠ Integra Vsetín, školní klub)

 

Volnočasový program využívající prvky arteterapie pro žáky včetně žáků s SVP 2. – 8. třídy.

 


 

14. – 16. 5. 2012 Ten je divný, pojďte pryč! – 9. třída v DIS Fryšták

 

Kurz zážitkové pedagogiky měl za cíl otevření tématiky rozdílnosti kultur, ras a náboženství.

(Dodavatel kurzu: DIS Fryšták)

 


11. – 13. 4. 2012 Mladí vpřed a staří na svá místa – 7.A třída (ZŠ Integra Vsetín)

9. – 11. 5. 2012 Mladí vpřed a staří na svá místa – 7.B a 8.B třída v DIS Fryšták

 

 Kurz s prvky dramaterapie se zabýval problematikou pohledu teenagera na mezigenerační vztahy včetně nového náhledu na toto téma. Cílem kurzu byla i sebereflexe postojů žáků a zamyšlení nad úlohou vztahů s vrstevníky.

 

(Dodavatel kurzu: dramaterapeut Viktor Dočkal)


8. – 9. 3. 2012 I škola může být supr – 3. třída (ZŠ Integra Vsetín)

 

 

Cílem kurzu s prvky dramatické výchovy bylo podpořit tvořivost žáků a zároveň se zaměřit na ohleduplnost žáků vůči sobě navzájem a na tvorbu pozitivního postoje ke škole.

 

(Dodavatel kurzu: dramaterapeut Viktor Dočkal)

 

 

 


 

7. – 9. 3. 2012 Být jako Ewa Farna / Petr Čech? - 6. třída v DIS Fryšták

 

Kurz s prvky arteterapie se zabýval tématem vzorů v období dospívání. Cílem bylo podpořit sebepřijetí žáků včetně případných nedostatků či handicapů. Pomocí barev a her žáci pracovali v různých skupinách nebo individuálně s cílem poznat sami sebe ale i ostatní spolužáky. Pomocí jednoduchých výtvarných technik nacházeli žáci pocit jistoty a sounáležitosti ke skupině, své místo ve skupině, zakusili blízkost i přátelství.

(Dodavatel kurzu: arteterapeutka Kateřina Divecká)

 

 


5. – 7. 3. 2012 Za zkoušku nic nedáš…? – 8.A třída v DIS Fryšták

 

Během programu lektoři dokázali žáky dobře motivovat, a ti se aktivně, povětšinou s radostí a zapálením zapojovali do programu. Žáci se během programu dělili do různě velkých skupin, učili se tak mezi sebou komunikovat a akceptovat se navzájem. Problematika závislostí a problémů lidstva byla do programu začleněna zajímavou formou, jednalo se o večerní stezku po půdě, tzv. „Stezka poznání“. Další den proběhla reflexe a diskuze na téma závislost X zdravý životní styl. Třídě se kurz líbil a všichni odjížděli s dobrým pocitem.

(Dodavatel kurzu: DIS Fryšták)


9. – 10. 2. 2012 Už nejsem malý Jarda – 5. třída

 

Cílem kurzu obsahující prvky dramaterapie bylo podpořit iniciativu a sebevědomí žáků, umožnit upevnění třídního kolektivu a usnadnění přechodu na druhý stupeň pomocí divadelních prostředků. Pod vedením lektora – dramaterapeuta

Viktora Dočkala byl celý kurz pro naše páťáky i příjemným zpestřením obyčejných školních dnů.

(Dodavatel kurzu: dramaterapeut Viktor Dočkal)

 


 9. – 11. 11. 2011 ZDrSEM - 8.A a 9. třída v DIS Fryšták

Zdravotnický seminář s nácvikem poskytování 1. pomoci metodami zážitkové pedagogiky prověřil a prohloubil znalosti žáků nabyté v rámci předmětu výchova ke zdraví. V simulovaných situacích si žáci vyzkoušeli, jak se zachovat při dopravní nehodě, jak oživit člověka, který nedýchá a jak zastavit rozsáhlé krvácení pomocí tlakového obvazu. Žáci rovněž nyní již ví, jak se zachovat, když člověka postihne srdeční infarkt, mdloby či epileptický záchvat. Reakce na tento kurz všech účastníků byly velmi pozitivní.

 


7. – 8. 11. 2011 Cestou kolem světa - 3. a 5. třída v DIS Fryšták

Tento kurz zážitkové pedagogiky měl za cíl předat žákům nové poznatky o rozdílných kulturách, posílit kohezi jednotlivých tříd a současně dát možnost vzniku nových vztahů na půdě školy.

2. – 4. 11. 2011 Za zkoušku nic nedáš…? – 7.B, 8.B třída v DIS Fryšták

Jak je dobrým zvykem u kurzů, které vedou lektoři DIS ve Fryštáku, všechny aktivity kurzu byly perfektně připraveny. Lektoři dokázali žáky dobře motivovat, a ti se aktivně, povětšinou s radostí a zapálením zapojovali do programu. Třídám se kurz líbil a všichni odjížděli s dobrým pocitem.

 


10. – 12. 10. 2011 Já tě balím, co ty na to? – 7.A třída v DIS Fryšták

Kurz zážitkové pedagogiky byl zaměřen na tematiku partnerských vztahů. Aktivity v rámci tohoto kurzu byly velmi trefné a vhodné. Děti si pobyt užily a jako vždy je obohatil a utužil kolektiv třídy.

10. – 11. 10. 2011 Každý má někoho – 2. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Kurz pro žáky 2. třídy využil metod zážitkové pedagogiky s cílem podpořit třídní soudržnost a zdůraznit důležitost sociálních vztahů, posílit dodržování pravidel soužití ve třídě - škole. Během aktivit byla nastavena jasná pravidla třídy, došlo zde k posílení vzájemných vztahů ve třídě.

 


3. – 4. 10. 2011 Už jsem školák – 1. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Adaptační kurz realizovaný metodami zážitkové pedagogiky s cílem usnadnit dětem přechod do období mladšího školního věku měl u dětí velký ohlas. Žáci procházeli zážitkovým programem, během kterého došlo k jasnému nastavení hranic a pravidel soužití ve třídě - škole. Dále byla aktivitami podpořena vzájemná pomoc a kamarádství.

27. 9. 2011, 4. 10. 2011 Drakiáda (ZŠ Integra Vsetín, školní družina)

Neformální setkání žáků a jejich rodičů na akci školní družiny – tvorba a pouštění draků. Akce proběhla 2x. Programu se zúčastnili žáci 1. – 3. třídy a rodiče těchto žáků.

 


17. – 18. 9. 2011 Zahajovací oheň školního klubu s přespáním

Ve školním klubu proběhlo neformální přijetí nových členů s cílem lepší adaptace s prostředím i dalšími členy školního klubu. Programu se zúčastnili žáci 4. – 8. třídy.

 


7. – 9. 9. 2011 Parta mojí třídy – 6.A třída v DIS Fryšták

Adaptační kurz, jehož cílem bylo podpořit soudržnost třídy při přechodu na druhý stupeň základní školy. Žáci během kurzu získali možnost poznat posun v oblasti řešení problémů, spolupráce, vzájemné komunikace, mezilidských vztazích a jiných osobnostních aspektech.

 


2. 9. 2011 Uvítací ceremonie pro žáky 1. třídy (ZŠ Integra Vsetín)

Naše nové žáčky spolu s jejich rodiči jsme přivítali písničkou, vlídným slovem i malým dárkem během uvítací ceremonie, na které byli přítomni všichni žáci a pedagogičtí pracovníci školy.


 

16. – 17. 6. 2011 Moji kamarádi ve třídě – 1. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Kurz s prvky dramaterapie měl za cíl poznání se žáků navzájem a rozvoj sociálních dovedností dětí jako prevence sociálně patologických jevů.

 


8. 6. 2011 Savci - environmentální dílna pro 6.B, 7.B a 9.B třídu ve Vsetíně – Semetíně

Žákům byl podrobně představen medvídek nosál a mýval, kuna skalní, liška obecná. Dále měli možnost prohlédnout si několik artefaktů z pozůstalosti savců v přírodě.
Foto zde

 


6. 6. 2011 Semetínské rybníky - environmentální dílna pro 6.A třídu ve Vsetíně – Semetíně

Po krátkém úvodu žáci obdrželi pomůcky k lovu drobného vodního živočišstva v rybníce. Vyslechli si další instrukce a hurá do akce. Podařilo se jim „ulovit“ pulce a ostatní živočichy, které pak určovali pomocí odborných publikací a klíčů. Další fáze dílny probíhala u tekoucí vody. Zde již nebyli pulci, ale naopak se tu objevily larvy jepic, chrostíků a blešivců. Všichni živočichové po prozkoumání byli navráceni do svého domovského prostředí.

 


25. – 27. 5. 2011 Co tím chci říct? – 4. třída v DIS Fryšták

Kurz s prvky arteterapie se zabýval rozvojem empatie a čitelným vyjadřování citů v rámci třídního kolektivu s integrovanými žáky.

 


12. 5. 2011 Čarodějnické odpoledne

Ve čtvrtek 12. května přiletěli na naši zahradu čarodějové a čarodějnice , aby zjistili, jak zvládají svoje řemeslo. Šlo jim to skvěle. Moc nás potěšilo, že se přišli podívat i rodiče. Na závěr se všichni posilnili vlastnoručně vyrobeným zeleninovým lektvarem a opečenými buřty. Programu se zúčastnili žáci 1. – 3. třídy.

 


11. – 13. 5. 2011 Mladí vpřed a staří na svá místa – 7.A třída (DIS Fryšták)

Kurz s prvky dramaterapie se zabýval problematikou pohledu teenagera na mezigenerační vztahy včetně nového náhledu na toto téma. Cílem kurzu byla i sebereflexe postojů žáků a zamyšlení nad úlohou vztahů s vrstevníky.

 


11. 5. 2011 FishBanks - environmentální dílna pro 9.A třídu ve Vsetíně

Po vzájemném seznámení a představení programu si žáci krátce zahráli jednu hru a vyrazili bádat k rybníku a k potoku. Jejich úkolem bylo shromáždění argumentů a důkazů ve věci regulace potoka a likvidace rybníku - pro a proti.

 


9. 5. 2011 Savci - environmentální dílna pro 8. třídu ve Vsetíně – Semetíně

Žákům byl podrobně představen medvídek nosál a mýval, kuna skalní, liška obecná. Dále měli možnost prohlédnout si několik artefaktů z pozůstalosti savců v přírodě.

 


3. 5. 2011 Ptáci - environmentální dílna pro 7. třídu ve Vsetíně – Semetíně

Na Hájence s Alcedem a Záchrannou stanicí pro hendikepovaná zvířata si žáci prošli trasu, prohlédli hnízdiště ptáků a poslechli nějaké hlasy. Vzhledem k tomu, že venku byla docela zima a hustě pršelo, rádi se žáci poté uchýlili na Hájenku a zde si prohlédli jednotlivé ptáky.

 


28. – 29. 4. 2011 Nemusí pršet, jen když kape - 2. a 8. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Kurz společné práce 2. a 8. třídy využíval metod arteterapie s cílem podpořit u dětí zaměření na proces namísto výkonu, na spolupráci namísto soutěživosti a budování pozitivního sebepojetí dětí. Byl tak podpořen zodpovědný postoj starších spolužáků vůči mladším i žáků zdravých vůči spolužákům se SVP.

 


13. – 15. 4. 2011 Být jako Ewa Farna / Petr Čech? - 6.B, 7.B, 9.B třída v DIS Fryšták

Kurz s prvky arteterapie se zabýval tématem vzorů v období dospívání. Cílem bylo podpořit sebepřijetí žáků včetně případných nedostatků či handicapů.

 


7. – 8. 4. 2011 I škola může být supr – 3. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Cílem kurzu s prvky dramatické výchovy bylo podpořit tvořivost žáků a zároveň se zaměřit na ohleduplnost žáků vůči sobě navzájem a na tvorbu pozitivního postoje ke škole.

 


24. – 25. 3. 2011 - Už nejsem malý Jarda – 5. třída

Cílem kurzu obsahující prvky dramaterapie bylo podpořit iniciativu a sebevědomí žáků, umožnit upevnění třídního kolektivu a usnadnění přechodu na druhý stupeň pomocí divadelních prostředků. Pod vedením lektora – dramaterapeuta Viktora Dočkala byl celý kurz pro naše páťáky i příjemným zpestřením obyčejných školních dnů.

 


9. – 11. 3. 2011 - Být jako Ewa Farna / Petr Čech? - 6.A třída v DIS Fryšták

Kurz s prvky arteterapie se zabýval tématem vzorů v období dospívání. Cílem bylo podpořit sebepřijetí žáků včetně případných nedostatků či handicapů.
Naši šesťáci si mohli pod vedením arteterapeutky Kateřiny Divecké zde vyzkoušet některé netypické techniky nejen výtvarných činností. Malovali pastelem, tužkou, temperkama - někdy štětcem, jindy rukama - společně i samostatně, s nůžkama, lepidlem - pomalu i rychle.
Mohli naslouchat zvukům přírody, nechat se unášet imaginací při poslechu dramatického příběhu a sami se pokoušeli nějaký napínavý příběh sestavit.

 


24. – 26. 11. 2010 ZDrSEM - 9.A a 9.B třída v DIS Fryšták

Zdravotnický seminář s nácvikem poskytování 1. pomoci metodami zážitkové pedagogiky prověřil a prohloubil znalosti žáků nabyté v rámci předmětu výchova ke zdraví. V simulovaných situacích si žáci vyzkoušeli, jak se zachovat při dopravní nehodě, jak oživit člověka, který nedýchá a jak zastavit rozsáhlé krvácení pomocí tlakového obvazu. Žáci rovněž nyní již ví, jak se zachovat, když člověka postihne srdeční infarkt, mdloby či epileptický záchvat. Reakce na tento kurz všech účastníků byly velmi pozitivní.

 


22. – 23. 11. 2010 Cestou kolem světa - 3. a 5. třída v DIS Fryšták

Tento kurz zážitkové pedagogiky měl za cíl předat žákům nové poznatky o rozdílných kulturách, posílit kohezi jednotlivých tříd a současně dát možnost vzniku nových vztahů na půdě školy.

 


22. – 23. 10. 2010 Zahajovací oheň školního klubu s přespáním

Ve dnech 22. – 23. října 2010 proběhlo ve školním klubu neformální přijetí nových členů do školního klubu s cílem lepší adaptace s prostředím i dalšími členy školního klubu. Během dvoudenního programu s prvky zážitkové pedagogiky došlo i k netradiční tvorbě pravidel společného soužití ve školním klubu. Programu se zúčastnili žáci 4. – 6. třídy.

 


1. – 3. 11. 2010 Za zkoušku nic nedáš…? 8.A třída v DIS Fryšták

Jak je dobrým zvykem u kurzů, které vedou lektoři DIS ve Fryštáku, všechny aktivity kurzu byly perfektně připraveny. Lektoři dokázali žáky dobře motivovat, a ti se aktivně, povětšinou s radostí a zapálením zapojovali do programu. Žáci se během programu dělili do různě velkých skupin, učili se tak mezi sebou komunikovat a akceptovat se navzájem. Problematika závislostí a problémů lidstva byla do programu začleněna velmi zajímavou formou, jednalo se o večerní stezku po půdě, tzv. „Stezka poznání“. Další den proběhla reflexe a diskuze na téma závislost X zdravý životní styl. Třídě se kurz líbil a všichni odjížděli s dobrým pocitem.

 


13. – 15. 10. 2010 Já tě balím, co ty na to? 7.A třída v DIS Fryšták

Kurz zážitkové pedagogiky byl zaměřen na tematiku partnerských vztahů. Aktivity v rámci tohoto kurzu byly velmi trefné a vhodné. Děti si pobyt užily a jako vždy je obohatil a utužil kolektiv třídy.

 


11. – 13. 10. 2010 Parta mojí třídy 6.B a 7.B třída v DIS Fryšták

I naši další šestou a sedmou třídu čekal program adaptačního kurzu, jehož cílem bylo podpořit soudržnost třídy při přechodu na druhý stupeň základní školy. Aktivity kurzu byly zaměřené na spolupráci a kooperaci, kdy opravdu záviselo na každém jednotlivci, jak se zhostí úkolu, protože vše se nakonec odrazilo na společném výsledném cíli, tzn. že každý článek řetězce byl opravdu důležitý a každý žák si byl vědom, že jeho přispění se odrazí na celkovém výsledku skupiny. Ukázalo se, že jako kolektiv je to velmi dobrá třída, kde jsou žáci spolu sžití a zvyklí si pomáhat.

 


6. – 7. 10. 2010 Každý má někoho 2. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Kurz pro žáky 2. třídy využil metod zážitkové pedagogiky s cílem podpořit třídní soudržnost a zdůraznit důležitost sociálních vztahů, posílit dodržování pravidel soužití ve třídě - škole. Během aktivit byla nastavena jasná pravidla třídy, došlo zde vzájemných vztahů ve třídě.

 


4. – 5. 10. 2010 Už jsem školák 1. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Adaptační kurz realizovaný metodami zážitkové pedagogiky s cílem usnadnit dětem přechod do období mladšího školního věku měl u dětí velký ohlas. Žáci procházeli zážitkovým programem, během kterého došlo k jasnému nastavení hranic a pravidel soužití ve třídě - škole. Dále byla aktivitami podpořena vzájemná pomoc a kamarádství.
 

 


6. – 8. 9. 2010 Parta mojí třídy 6.A třída v DIS Fryšták

Ani jsme se nestačili ve škole rozkoukat a hned v pondělí žáci s pedagogickým doprovodem vyrazili autobusem přes Zlín do Fryštáku. Tam je čekal program adaptačního kurzu, jehož cílem bylo podpořit soudržnost třídy při přechodu na druhý stupeň základní školy.
Žáci během kurzu získali možnost poznat posun v oblasti řešení problémů, spolupráce, vzájemné komunikace, mezilidských vztazích a jiných osobnostních aspektech. Kurz byl žáky hodnocen velmi pozitivně.
Foto zde

 


10. 6. 2010 Ptáci - environmentální dílna pro 6.B a 8.B třídu ve Vsetíně – Semetíně

V této dílně mohli žáci pozorovat dravce a jiné vybrané ptáky ze záchranné stanice. Děti si mohly pohladit třeba kavku, podržet na ruce káně, obdivovat sovy, poštolku a jiné dravce.
V terénu mohli žáci pozorovat v budkách hnízdící různé druhy ptáků vyskytující se v lokalitě Semetín.

 


10. 6. 2010 Živá voda - environmentální dílna pro 9. třídu ve Vsetíně – Semetíně

V této dílně se žáci aktivně zúčastnili interaktivní hry. Žáci byli rozděleni do tří skupin - vědeckých týmů, které měly průzkumem okolních vodních toků a ploch přesvědčit "starousedlíky / domorodce" o škodlivosti a negativním vlivu na ekosystémy, neboť "starousedlíci" se rozhodli regulovat vodní toky a rybník. Týmy pátraly po různých organismech ve vodě a pořizovaly fotodokumentaci pro závěrečný brífing se "starousedlíky". Cílem bylo je přesvědčit o vhodnosti zachování přirozeného rázu krajiny. Při společném setkání týmů se žáci seznámili s množstvím bezobratlých i obratlovců. S pomocí určovacích karet a schémat se posuzovala čistota prostředí a determinovaly se organismy. Jednotlivé skupiny si připravily na PC i závěrečnou prezentaci.

 


 

3. 6. 2010 Savci - environmentální dílna pro 8. třídu ve Vsetíně SVČ Alcedu

Díky špatnému počasí žáci absolvovali tuto dílny v prostorách střediska volného času v Alcedu. Seznámili se zde s liškou, medvídkem mývalem, nosálem, fretkou, činčilou, osmákem, pískomilem a různými hlodavci. V závěru dílny žáci absolvovali malou zkoušku znalostí.

 


 

Ve čtvrtek 13. dubna jsme s šestou třídou realizovali další fázi environmentálních dílen. Tentokrát jsme brzy ráno vyrazili vlakem do Velkých Karlovic. Našim cílem byla lokalita Jezerné. Hlavní náplní bylo pozorování a determinace bezobratlých i obratlovců ve volném prostředí. Lektorka a spolupracovnice ALCEDa SVČ Vsetín Kamila popisovala život v tekoucích i stojatých vodách. Hlavním magnetem měli být raci bahenní a škeble rybničné. Mimo tyto živočichy jsme mohli spatřit i mloky, skokany, čolky a četné druhy hmyzu. Cestou kolem jezera jsme poslouchali zpěv a pozorovali některé druhy ptáků. Vzhledem k probíhajícímu „odbahnění“ lokality měli žáci unikátní možnost pozorovat vliv člověka na krajinu.

 


 

Ve čtvrtek 6. května jsme spolu s lektory ALCEDa SVČ Vsetín odstartovali environmentální dílny pro žáky II. stupně. Sedmáci se vypravili do Semetína na Hájenku, kde pro nás Kamila a Radek připravili program. Kvůli nepříznivému počasí jsme nakonec realizovali tématický celek Ptáci. Kamila – pracovnice Záchranné stanice handicapovaných zvířat Hošťálková – představila žákům některé druhy ptáků, hlavně dravce, ale viděli jsme kavku, krkavce, sovy, sojku, straku a další. Seznámila nás s významem a funkcí Záchranné stanice pro živočichy a pověděla něco o sokolnictví. S druhou skupinou procházel Radek okolí Hájenky a pozorovali jsme hnízdící druhy ptáků v okolí. Třetí blok, kdy nás vytrvalý déšť zahnal pod střechu - obstarala Dany, která připravila pár pohybových a zároveň zábavných aktivit.

 

 

Průběh realizace projektu „Příležitost pro všechny II.“

V průběhu listopadu a začátkem prosince proběhlo na ZŠ Integra šetření metodou Barvy života. Tato metoda slouží k evaluaci procesů posporujících efektivitu učení i k získání informací o atmosféře školy či potenciálu ohrožení rizikovými jevy. Škola dostala v rámci interpretace výsledků informace ve smyslu výpovědi o moderní škole s demokratickým vedením a prací učitelů, která směřuje k výkonu žáků i k budování dobré atmosféry ve škole. Stejně jako na začátku projektu škola dosahovala nadprůměrných výsledků v rámci celé České republiky.

V pátek 18.11.2011 se v sálu podnikatelského inkubátoru Maštaliska konala závěrečná konference tříletého projektu Příležitost pro všechny II (PPV II.). Příspěvky na konferenci shrnuly základní myšlenku a cíle projektu i konkrétní aktivity, které se v rámci projektu odehrály. Byly představeny základní cíle a činnosti vedoucího psychologa, důležitost vzdělávání i osobního rozvoje pedagogů, projekt Etické výchovy i průběh kurzu Etické výchovy se sborovnou ZŠ Integra. Mluvilo se i o vybavení školy kompenzačními pomůckami či práci Školního poradenského pracoviště, které díky projektu PPV II. vzniklo.

17. a 18.11.2011, Závěrečné zkoušky EV

V průběhu podzimních prázdnin ukončili frekventanti dlouhodobého kurzu Etické výchovy celý kurz absolvováním závěrečných zkoušek.

Díky realizaci projektu Příležitost pro všechny II. se naši pedagogové 25.-29.října 2011 zúčastnili kurzu první pomoci, který byl veden zážitkovou formou. Pedagogové tak byli postaveni do realisticky simulovaných situací, ve kterých museli osvědčit svou schopnost pomoci zraněným v naléhavé situaci. Střídání teoretických bloků se simulacemi bylo po 42 hodinách završeno závěrečnými zkouškami a předáním osvědčení úspěšným absolventům.

V rámci budování konkrétních dovedností, které pomohou v práci se třídními kolektivy s integrovanými žáky, měli pedagogičtí pracovníci možnost 18.října 2011 zúčastnit se odpoledního semináře hry na djembe. Kurz lektoroval Tomáš Malina z Rožnova pod Radhoštěm. Pedagogové se učili několik základních rytmů, stejně jako způsoby práce se skupinou, ve které se každý účastník podílí svým „zvukem“.

15.10.2011
Sobotní vzdělávání pedagogů zprostředkovala PhDr. Jana Procházková, klinická psycholožka a vysokoškolská pedagožka, která zprostředkovala poznatky o syndromu vyhoření. Dozvěděli jsme se informace o znacích i průběhu syndromu vyhoření, jakým způsobem se mu bránit a zůstal čas i na zkušenosti lektorky i zúčastněných pedagogů.

V pátek 30.9. na Integru přijel Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D, který má dlouhodobé praktické zkušenosti s prací s problémovou mládeží i s vysokoškolskou výukou. Představil pedagogickým pracovníkům preventivní systém založený na principech Dona Bosca – od biografických informací jsme se přes konkrétní důrazy a osobní praktické zkušenosti dostali až k důrazu na autenticitu učitele ve výchovném procesu. V takových výchovných podmínkách mají žáci možnost se inspirovat a maximálně se rozvíjet – což je samo o sobě prevencí rizikových jevů.

Poslední setkání dlouhodobého kurzu Etické výchovy přišlo s blížícím se koncem prázdnin 15.-18. 8. 2011. Tentokrát jsme se vydali na čtyřdenní setkání do blízkosti obce Želiv. V průběhu programu jsme dokončili téma reálných a zobrazených vzorů a dostali se k cíli kurzu – rozvoji prosociálnosti, která se může projevovat v každodenních vztazích i ve vztahu k celým společenským skupinám. Dlouhodobý kurz jsme uzavřeli symbolickým vysláním voru se světlem poznání a po rozloučení s penzionem Trnávka se už znovu otvírá výhled na blížící se školní rok a děti, se kterými můžeme Etickou výchovu uvádět do praxe.

23.6. 2011 Individuální poradenství

Ke konci června proběhlo další individuální poradenství pedagogických pracovníků s vedoucím psychologem projektu. Tématem bylo především zpracovávání zátěže.

Pokračování dlouhodobého kurzu Etické výchovy

V sobotu 21.5.2011 se náš pedagogický sbor věnoval pokračování dlouhodobého kurzu Etická výchova. Dokončili jsme téma asertivita a zbylou část soboty jsme věnovali tématu reálné a zobrazené vzory. Od konfliktů jsme se tak posunuli k Vinnetouovi, Martinu Lutheru Kingovi, svatému Václavu, matce Tereze a Rumcajsovi s Mankou. Současně jsme si uvědomili, že pro žáky je obtížné rozlišovat mediální obrazy a opravdový charakter vzorů. Reálně zobrazené vzory mohou žákům pomoci osvojit si chování, které vede k rozvoji osobnosti.

Pokračování dlouhodobého kurzu Etické výchovy

Začátek dubna znamenal pro pedagogy ZŠ Integra další pokračování jejich dlouhodobé snahy vzdělat se v Etické výchově a její aplikaci do tříd se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Sobota 2.4.2011 tak zastihla pedagogické pracovníky v jídelně školy, jak vypracovávají aktivity týkající se asertivity, provádí praktický nácvik a aplikují probraná témata do školního i soukromého života. A tak, i když už jde o jeden z posledních modulů dlouhodobého kurzu, neztrácíme pracovní tempo!

Lektorka z PdF UK

V sobotu 5.3.2011přijela na ZŠ Integra PhDr. Jana Procházková, která pedagogům nabídla seminář „Vývojová psychologie a variabilita psychického vývoje“. Pedagogové se dozvěděli mnoho praktických informací o jednotlivých obdobích dětského věku. Účastníci oceňovali zejména srozumitelnost, odbornost i poutavost výkladu, ve kterém lektorka skloubila odborné informace s praktickými zkušenostmi a příjemným lidským přístupem. Pedagogové tak odcházeli ze sobotního vzdělávání spokojeni a plni nových informací.
Foto zde

Tibet na Vsetíně?!

Hned po možnosti vyzkoušet si arteterapeutické techniky následovalo školení Tibetské mísy v praxi. Ve středu 16.2.2011 se tak v sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín rozezněly alikvotní tóny mnoha tibetských mís a část pedagogických pracovníků měla možnost nejen dozvědět se nové informace, ale i vyzkoušet si nové dovednosti – různé techniky hry na tzv. zpívající mísy. Ověřili tak sami na sobě, zda má hra na mísy či masáž vibracemi znějících mís opravdu relaxační účinek, který může být využitý i v práci s žáky. Po několika hodinách práce s mísami mohli potvrdit, že jde opravdu o trénink koncentrace, koordinace i o příjemné uvolnění.
Foto zde

Seminář Arteterapie 14.-15.2.2011

V průběhu jarních prázdnin se někteří pedagogové zúčastnili dvoudenního semináře Arteterapie. Zde měli možnost vyzkoušet si různé arteterapeutické techniky a přemýšlet o práci s třídními kolektivy naší školy z pohledu využití nových metod. Pod vedením lektorky K. Divecké tak prošli techniky, kdy tvořili samostatně, i takové techniky, kdy se v konečném díle odrazila invence všech členů skupiny. Učitelé kurz vnímali jako příjemný i užitečný – a to je přece ideální spojení…

Etická výchova 3.-5. 2. 2011

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Integra pokračují ve výcviku Etické výchovy – pololetní prázdniny strávili na školení v penzionu Sola Gratia, kde se zabývali tématy komunikace citů, empatie a asertivita. Pedagogové velmi oceňovali aktivity, které umožnily otevřenou diskuzi všech názorů v kolektivu, a také ty, které nás seznámily s možnými typy manipulace a obranou proti manipulaci. Nyní už znovu zbývá jen získané poznatky a dovednosti předat žákům naší školy.
Foto zde

Etická výchovaV předvánočním čase se pedagogové naší školy nevěnovali pouze pečení a úklidu, ale také pokračovali v dlouhodobém kurzu Etické výchovy. V sobotu 11.12.2010 strávili den s kroměřížskými lektory při rozvíjení tématu Komunikace citů. Práce na tomto tématu pokračuje i v každodenním školním životě, kde pedagogičtí pracovníci vytvářejí aktivity, které žákům pomohou komunikaci citů rozvíjet.
Foto zde

Seminář dramaterapie

Další z aktivit, která povede k jednotnému výchovnému programu školy, bylo školení dramaterapie uskutečněné 2. -3. prosince 2012 v sálu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Pražský dramaterapeut V. Dočkal přinesl mnoho nových podnětů, které pedagogům sloužily jednak k poznání některých metod dramaterapie, jednak k novým pohledům na školu a výchovu v ní. Účastníci oceňovali zejména přímou provázanost kurzu na činnost ve škole, poznání prostředí některých tříd i možnost zážitku a sebereflexe pedagogů.

Tvorba výchovného programu

Od začátku školního roku pedagogičtí pracovníci ve skupinách pracují na vytváření podkladů pro výchovný program školy – cílem výchovného programu je naplňování principů Etické výchovy v životě školy. Na základě jednotlivých modulů kurzu EV učitelé hledají, kde a jak s žáky pracovat, aby žáci měli možnost rozvinout dané téma Etické výchovy v jejich školním i osobním životě. Tyto aktivity realizují a písemně zpracovávají.

26. - 28. října 2010 Hotel Babská - Velké Karlovice
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Integra pokračovali o víkendu 26. – 28.října 2010 v dlouhodobém kurzu Etické výchovy. Lektoři nás provedli tématy Tvořivosti a Komunikace citů. Učitelé zažili některé z metod sami na sobě, pak hledali možnosti aplikace do konkrétních situací ve škole.
Foto zde

12.10.2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ Integra pozvalo rodiče na odpolední aktivitu s tématem „Dětství – čas her nebo vedení k zodpovědnosti?“. Po besedě věnované stylům výchovy a jejich dopadům na vývoj dítěte si maminky vyrobily několik drobností pro radost.

Víkend na hotelu Zubříč 1.-3.10.2010

Patnáct pracovníků ZŠ Integra prožilo víkend s technikami muzikoterapie a dramaterapie, víkend vedli terapeuti J. Drahota a Z. Vlčínská. Po seznámení s některými psychoterapeutickými modely následovala část prožitková a metodická. Cílem bylo aplikovat principy a metody expresivních terapií do běžného života školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich spolužáky.

Učitelé velmi oceňovali skloubení inspirace metodami a zážitku odpočinku, které si z víkendu odváželi do všedního školního života.

Individuální poradenství doc. Konečný 14.9.2010

V novém školním roce navázal 14.9.2010 vedoucí psycholog projektu na individuální poradenství, které využívali pedagogičtí pracovníci už před prázdninami. Tématem, které je pro pedagogické pracovníky velmi zajímavé, je způsob zpracování zátěže – všichni měli možnost zjistit, jaké strategie zvládání zátěže využívají. Další fází je nabídka tvorby plánu na změnu strategií, které zvládání zátěže nepomáhají.

předchozí... EV 16.-19.8.2010
Jedna z nejobsažnějších částí projektu PPV II. – dlouhodobý kurz Etické výchovy – pokračovala dalším soustředěním, tentokrát čtyřdenním na Soláni ve Velkých Karlovicích. Od 16. srpna jsme prožili čtyři dny práce na dalších tématech výchovného programu. Aktivity se soustředily na témata Pozitivní hodnocení sebe a Pozitivní hodnocení druhých. Zvláště zaujala práce na konstruktivní kritice, zamyšlení se nad odpouštěním a vděčností, ale i praktické aktivity, které pomohly začlenit probíraná témata do běžné školní reality ve třídách se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Část programu proběhla v přírodě, což nám celý pracovně prázdninový pobyt zpříjemnilo.
Foto zde

Ke konci školního roku 5.6.2010 jsme se v rámci dlouhodobého kurzu Etické výchovy zabývali sebepoznáním a pozitivním hodnocením sebe. Pedagogové oceňovali především některé metody sebepoznání, které jim pomohly nahlédnout na sebe z nového úhlu. Zaujalo i téma lidské důstojnosti a sdílení zkušeností s kolegy.

Ve vzdělávání pedagogických pracovníků pokračoval PhDr. Pavel Dařílek, CSc., který 22.5.2010 přednášel na téma Agrese. Pedagogičtí pracovníci nejen ZŠ Integra Vsetín měli šanci se zorientovat v problematice agrese ve školním i jiném prostředí. Pedagogům čas od času běhal mráz po zádech – to při některých příkladech agrese, které vycházely ze života. Přesto však účastníci školení přivítali nové informace, které je možné využít i v pedagogické práci s žáky s SVP i jejich spolužáky.

Taška…tentokrát zábavně!

Úterní odpolední hodiny 11.5. patřily na Integře tvoření maminek. Maminky (a někdy i děti) si mohly přijít odpočinout a vytvořit si něco praktického i hezkého. Za přípravu a vedení výtvarného tvoření děkujeme paní učitelce Lence Ficové, na výsledky se můžete podívat na následujících fotografiích. – DO FOTOGALERIE
Foto zde

Dlouhodobý kurz etické výchovy pokračoval školením 8.-10.4.2010 na Hostýně. Dokončili jsme část výchovného stylu, který nám dal obecnější základy pro praktickou aplikaci metod etické výchovy. Ve druhé části jsme začali probírat výchovný program, hlavním tématem byla komunikace. Po teoretickém úvodu jsme diskutovali o možných metodách, jak kompetenci komunikace pomoci rozvinout našim žákům, včetně žáků se SVP. Některé z metod jsme vyzkoušeli na sobě, dostali jsme se i k diskuzi nad citově významnými tématy.
Foto zde

Po odpočinku velikonočních prázdnin začínáme na Integře aktivně. V úterý 6.4. 2010 jsme přivítali Mgr. Haldu, který nám vysvětlil základy pro interpretaci informací vyplývajících z metody Barvy života. Zjišťujeme například, že metoda ukazuje na to, že integrovaní žáci s SVP nijak výrazně nevybočují oproti svým vrstevníkům, poučíme se i o tom, jaký vztah mají žáci k jednotlivým předmětům a jaká je efektivita procesů učení. Všichni účastníci odchází plni dojmů.

Ke konci března začali pracovníci Školního poradenského pracoviště zjišťovat, jaké styly učení mají naši žáci. Byla využita metoda Learning Style Inventory, která umožňuje získat představu o stylu učení jednotlivých žáků i celého třídního kolektivu. Tyto informace budou zaneseny do Informačního a evaluačního systému školy, který má pomoci dalšímu zlepšování podmínek na naší škole. Tentokrát nám jde o úpravu prostředí a charakteru aktivit tak, aby bylo učení dětí co nejefektivnější.

V průběhu března vedoucí psycholog poskytl dvě možnosti k individuálnímu poradenství zaměřenému na osobní rozvoj pedagogů jsme dál využívali služeb vedoucího psychologa projektu. Kromě toho 18.3. 2010 proběhlo i poradenství hromadné. Hlavním tématem byla autorita učitele.

Pro velký zájem pedagogických pracovníků se hromadné poradenství dne 10. 2. 2010 věnovalo pokračování tématu deprese se zaměřením na terapie. Vedoucí psycholog rozšířil pedagogickým pracovníkům pojmovou výbavu a představil různé druhy terapií ve vztahu k řešení problematiky deprese.

„O etice člověka“ – je název dalšího jednodenního kurzu, který proběhl 5. 2. 2010. Přednášel nám P. doc., Mgr. Jindřich ŠRAJER, Dr. theol., SDB. Lektor přenášel o pojetí současné reality a dále jsme se zamýšleli nad pojmy: mrav, obyčej, zvyk, morálka, etika. Nad etickými problémy současné doby jsme diskutovali v užších skupinách i plénu.
Foto zde

Ve čtvrtek 4. 2. 2010 proběhla ve škole ZS Integra čtvrtá část z dlouhodobého kurzu „etické výchovy“. Tento seminář věnoval induktivní disciplíně, což je poukazování na důsledky chování. Pedagogičtí pracovníci měli možnost si vyzkoušet různé metody práce - například Balintovskou metodu a videotrénink.
Foto zde

V úterý 26.1.2010 se konala přednáška pořádaná Školním poradenským pracovištěm, na kterou byli pozváni všichni rodiče žáků školy. Tématem bylo očekávané „Vysvědčení – noční můra dětí i rodičů?“ a zvláštní pozornost byla věnována motivaci žáků k učení a komunikaci v rodině ohledně výukových výsledků dítěte.

14. 1. 2010 proběhla další z hromadných poradenství vedoucího psychologa projektu, tentokráte na téma Deprese. Toto téma se setkalo u pedagogických pracovníků s velkým ohlasem. Dozvěděli se o tom, jak deprese vznikají, probíhají a jak s člověkem, který depresi podléhá, komunikovat.

V sobotu 5.12.2009 bylo v areálu ZŠ Integra Vsetín realizováno další setkání v rámci dlouhodobého kurzu Etické výchovy. Po meditativním úvodu jsme upřeli pozornost na možnosti spolupráce školy s rodiči, atribuci a schopnost ocenit druhého. Příjemnou atmosféru doplnila závěrečná návštěva Mikuláše, který rozdal všem účastníkům trička projektu Příležitost pro všechny II.
Foto zde

Pro možnost autoevaluace školy a pro budování Informačního a evaluačního systému začala administrace metody Barvy života. Touto metodou je možné zjistit hodnocení atmosféry školy i efektivitu vyučování. Metodou postupně procházejí všechny ročníky školy, i její pedagogičtí pracovníci.

Třídy druhého stupně ZŠ Integra procházejí programem zaměřeným na zjišťování a úpravu vztahů v třídním kolektivu. Úvodní blok, zaměřený na diagnostiku sociálních vztahů, následuje program popisující výsledky metod. V rámci druhého setkání se třída spolupodílí na hledání případných nových možností fungování v kolektivu.

Hromadné i individuální poradenství vedoucího psychologa projektu pokračovalo 24.11.2009. Vedoucí psycholog se po dopoledni, stráveném s jednotlivými pedagogy, věnoval v rámci hromadného poradenství pedagogické diagnostice.

Ve středu 7. října 2009 pokračovaly aktivity osobního rozvoje pedagogických pracovníků ZŠ Integra. Po několika individuálních konzultacích vedoucího psychologa s jednotlivými pracovníky proběhlo i poradenství hromadné. Doc. PhDr. J. Konečný, CSc. se věnoval tématu skupinové dynamiky vztažené na třídní kolektivy.
Foto zde

Ve dnech 28. - 29. října 2009 vyjeli pedagogičtí pracovníci naší školy na pokračování dlouhodobého kurzu Etické výchovy. Dvoudenní školení probíhalo v penzionu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Jedním z nosných témat byla akceptace – zamýšleli jsme se např. nad hodnotou dítěte, hledáním dobrého já v ostatních, nebo podmínkami, na základě kterých jsme ochotni přijímat lidi kolem nás. Další krok na cestě Etické výchovy mohl být pro každého podnětem k zamyšlení i inspirací pro práci.
Foto zde

V přípravné fázi projektu jsme zřídili pracoviště školního psychologa. Práce školní psychologa rozšíří již poskytované poradenské aktivity pro žáky, rodiče a pracovníky ZŠ Integra. Založili jsme také Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při ZŠ Integra Vsetín, které poradenské služby sdružuje.

V průběhu dubna – června 2009 měli pedagogičtí pracovníci ZŠ Integra možnost projít psychodiagnostickou fází projektu. Přihlásilo se k ní 22 pedagogických pracovníků ZŠ Integra Vsetín. Vedoucí psycholog projektu (doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.) administroval několik psychodiagnostických metod a následně s jednotlivými pedagogy probral možnosti jejich osobnostního vývoje. Na tuto fázi bude navazovat hromadné poradenství a možnost individuálního hledání osobního rozvoje po celou dobu projektu.

Ve dnech 21. – 23. 5. 2009 se zúčastnilo 13 pedagogických pracovníků ZŠ Integra Kurzu pro podporu týmu pedagogických pracovníků na úrovni vztahů a komunikace. Jednalo se o víkend organizovaný Prázdninovou školou Lipnice. Všichni účastníci odjížděli spokojení a v hodnocení víkendu se shodovali na přínosu pro budování kolektivu pracovníků ZŠ.
Foto zde

V rámci projektu Příležitost pro všechny II. bychom chtěli vybudovat Informační a evaluační systém školy, který by umožňoval jednodušší administrativu školy, lepší komunikaci mezi pracovníky školy, žáky a rodiči a vedl by k efektivnější práci se žáky školy. Prvním krokem bylo nakoupení informačního systému pro školy „Bakaláři“.


Po dobu dvou let bude probíhat dlouhodobý kurz pro pedagogické pracovníky ZŠ Integra Vsetín. Jedná se o kurz Etické výchovy, který rozvíjí výchovné kompetence pedagogických pracovníků, a přímo vede k vytvoření Výchovného programu školy. Vstupní kurz se konal 19. - 22. 8. 2009 v Lopeníku. Jedním z výstupů bylo sepsání kodexu školního života s názvem „ Aby nám spolu bylo dobře…
Foto zde

V červenci a srpnu 2009 byly učebny prvního stupně ZŠ vybaveny kompenzačními pomůckami (PC, praktickými a názornými pomůckami) a nábytkem pro umístění těchto pomůcek. Rozšíří se tak možnosti přístupu ke vzdělání žákům, kteří mají podmínky ztíženy.
 

Ukončený projekt: Všichni dohromady – integrace do důsledku

Od 4. 1. 2010 do 30. 6. 2012 byl na ZŠ Integra Vsetín realizován projekt Všichni dohromady - integrace do důsledku z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Konečné způsobilé výdaje projektu byly 2 015 718,50 Kč. 

Projekt navazoval a rozvíjel realizovaný projekt Příležitost pro všechny II (dále PPV II) podmínky pro výchovu a integraci v základní škole, podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 1. výzva ve Zlínském kraji. 

Cílem projektu bylo efektivně využít nabyté či získávané kompetence v rámci osobního rozvoje a vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků v projektu PPV II. Projekt Všichni dohromady umožnil naplnění rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci s SVP) v podmínkách základní školy. Aktivity projektu probíhaly při výuce v jednotlivých třídách, avšak některé měly také komunitní charakter se zahrnutím celé školy včetně rodičovské veřejnosti. Jednotlivé cíle projektu byly naplněny klíčovými aktivitami, kterých se účastnili žáci včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci a v některých případech i rodiče žáků naší školy. 

V první klíčové aktivitě Výchovné aktivity ve výuce proběhly kurzy pro třídy s podporou adaptace začínajících školáků, ale i kurzy umožňující rozvoj sociálních dovedností v kolektivu třídy s využitím metod zážitkové pedagogiky, dramaterapie a arteterapie. Další kurzy rozvíjely témata environmentální výchovy v rámci II. stupně ZŠ. Součástí této klíčové aktivity byly i kurzy muzikoterapie. Získané dovednosti z těchto kurzů byly využity na společných setkáních – školních ceremoniích, což přispívalo k podpoře vzájemné soudržnosti a toleranci mezi všemi účastníky školního života.

V rámci klíčové aktivity 1 během realizace projektu proběhlo:

-          10 environmentálních dílen pro žáky 6. – 9. třídy,

-          4 adaptační kurzy pro žáky 1. a 2. třídy,

-          6 kurzů s prvky dramaterapie pro 1., 3. a 5. třídu,

-          1 kurz s prvky arteterapie pro žáky 2. a 8. třídy,

-          ceremonie vítání prvňáčků a ceremonie rozloučení se s deváťáky.

 

Byly vytvořeny dvě metodiky: metodika environmentální dílny Ptáci pro žáky 7. třídy a metodika ceremonie vítání prvňáčků a rozloučení se s deváťáky.

 

 V druhé klíčové aktivitě byly připraveny kurzy pobytové (třídenní) mimo areál školy. Záměrem těchto kurzů bylo přinést do vyučování změnu prostředí a využití externího týmu výchovných pracovníků. Tyto aktivity byly součástí naplnění vybraných průřezových témat školního vzdělávacího programu např. Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova. Vzděláváním mimo školu docházelo k intenzivnímu prožívání výuky, rozvoji sociálních vztahů mezi žáky se SVP, spolužáky a pedagogickými pracovníky. 

 

V rámci druhé klíčové aktivity Podpůrné výchovné aktivity proběhlo:

-          11 kurzů zaměřených na průřezová témata,

-          2 zážitkové kurzy 1. pomoci,

-          2 kurzy s prvky dramaterapie pro 7. třídu,

-          5 kurzů s prvky arteterapie pro žáky 4. a 6. třídy.


Třetí klíčová aktivita rozvíjela činnosti ve školní družině a školním klubu s cílem vytvářet prostor pro společné a smysluplné trávení volného času žáků včetně žáků se SVP. Současně zde byly prakticky využívány dovednosti získané v první a druhé klíčové aktivitě. Aktivity byly otevřené i rodičům žáků naší školy V rámci této aktivity  vzniklo7 nových volnočasových programů. 

 

Nově vzniklé metodiky, environmentální dílna Ptáci pro žáky 7. třídy a metodika Ceremonie vítání prvňáčků a rozloučení se s deváťáky, lze na vyžádání zaslat.

 

 

Charakteristika projektu - Příležitost pro všechny II

 

Od 1.2. 2009 do 31.1.2012 byl na ZŠ Integra Vsetín realizován tříletý projekt Příležitost pro všechny II - podmínky pro výchovu a integraci v základní škole (PPV II) z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 5 898 769 Kč.

Projekt se zabýval problematikou výchovy v základním školství. Výchovou rozumíme proces doprovázení žáka v jeho rozvoji tělesném i duševním a zprostředkování schopností, dovedností a postojů potřebných pro život ve společnosti. Na naší škole je rozšířený o potřebné dovednosti v práci s integrovanými žáky. Klíčovou postavou výchovy je pedagog. K plnění své pedagogické role potřebuje však nejen svou odbornou aprobaci, ale i výchovné dovednosti.
Vychovatel by měl usilovat o integritu osobnosti, tedy aby jeho postoje, přesvědčení a činy byly v souladu s tím, k čemu vychovává. Vychovává totiž především tím, co je, nikoliv tím, co říká. Proto je třeba osobní rozvoj pedagogů.

Projekt nabízí pedagogům školy osobní rozvoj prostřednictvím:
• Dlouhodobého vzdělávání - rozvoj výchovných kompetencí pedagogických pracovníků, které mohou pedagogové využít ve výuce v podmínkách integrované školy.
• Seminářů k získání pedagogicko-psychologických kompetencí pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblastech, které jsou pro pedagogické pracovníky školy aktuální.
• Vedoucího psychologa projektu, který umožňuje učitelům projít sadou osobnostních testů s následnou konzultací a nabídkou poradenství v oblasti osobnostního rozvoje pro lepší zvládání nároků učitelského povolání.
• Kurzů některých druhů terapií (např. muzikoterapie nebo arteterapie) a antistresové kurzy zážitkové pedagogiky, kterou mohou pedagogičtí pracovníci využít k osobnostnímu rozvoji a osvojení či rozvinutí některých dovedností potřebných pro pedagogickou praxi.

Dále díky projektu bylo zřízeno Školní poradenské pracoviště při ZŠ Integra včetně zřízení místa školního psychologa a vybavení jeho pracoviště. Tak jsme rozšířili a stabilizovali poskytování poradenských služeb žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům ZŠ Integra.
Rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla Školním poradenským pracovištěm nabízena možnost individuálního poradenství, vzdělávacích a volnočasových aktivit i svépomocných skupin rodičů.

Dále se projekt zabýval vytvořením technických a materiálních podmínek pro podporu integrace - nákup praktických a názorných pomůcek, kompenzačních pomůcek, informační a komunikační technologie, které umožňují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolu se žáky zdravými.

V průběhu projektu byl budován informační a evaluační systém, který napomáhá operativnějšímu sběru a sdílení informací mezi pracovníky školy, žáky a rodiči.

Na základě absolvování dlouhodobého výcviku i ostatních aktivit projektu pedagogičtí pracovníci vytvořili jednotný výchovný program pro výuku i volnočasové aktivity, který je postupně zaváděn a realizován v prostředí školy.

ZŠ Integra Vsetín
Rybníky 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map