• top1
  • top2
  • top3
  • top4

 

Cestou do života

 

Doba realizace: 1. 4. 2012 –  30. 3. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výše dotace: 6 312 568,40 Kč

 

Klíčové aktivity a jejich výstupy:

Rozvoj poradenských služeb školy

vytvoření metodiky inkluze, která popíše dlouhodobý proces inkluze probíhající na ZŠ Integra Vsetín. Na tvorbu bude dohlížet odborný garant – pracovník z akademického prostředí, který má zkušenosti s prací se žáky se SVP.

 

inovace poradenské praxe – nové způsoby práce se třídami s žáky se SVP a jejich rodiči prostřednictvím nových relaxačních metod, rozšířením diagnostických nástrojů, rozšířením nabídky preventivních programů. Proběhne nákup kompenzačních pomůcek.

 

výměna zkušeností a přenos dobré praxe – 1x ročně setkání pracovníků školního poradenského pracoviště (ŠPP) s pracovníky ŠPP jiných škol, 2x za projekt setkání pedagogických pracovníků s pedagogickými pracovníky jiných škol integrujících žáky se SVP

 

Využití prvků terapií pro třídy se žáky s SVP

společně pedagogičtí pracovníci + pracovníci ŠPP + lektoři – terapeuti připraví dvoudenní moduly s využitím technik muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie nebo hipoterapie, které budou vycházet z aktuální situace třídy a budou sloužit  k řešení problémů vyskytujících se ve školním kolektivu. Během jednoho školního roku proběhne 6 modulů.

 

Inovace inkluzívního vzdělávání

pedagogičtí pracovníci připraví pro jednotlivé třídy poznávací exkurze vztažené k danému vyučovacímu předmětu a učivu. Každá třída 1. stupně se zúčastní dvou jednodenních exkurzí, žáci 2. stupně absolvují vícedenní exkurze. Jednou ročně proběhne pro žáky 2. stupně několikadenní výcvik zaměřené na pohybovou aktivitu – vodácký, lyžařský výcvik, cykloturistika. Průřezová témata budou naplněna výchovnými programy pro 1. stupeň v prostorách školy, které zrealizuje o.s. MADIO a pro 2. stupeň v DIS ve Fryštáku prostřednictví Orientačních dnů.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

bude realizována prostřednictvím dvou částí:

vzdělávání pracovníků ŠPP – kurzy Užití scénotestu, Šikana ve třídním kolektivu, Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Test apercepce ruky aj.

 

vzdělávání pedagogických pracovníků školy včetně asistentů pedagogů - kurzy z oblasti pedagogické psychologie, komunikace pro práci s dětmi, kurzy znakového jazyka, kurzy inovativních metodických postupů do výuky integrovaných tříd včetně relaxačních technik, kurzy metod využitelných při volnočasových aktivitách školy, kterých se účastní i žáci se SVP. V rámci tohoto vzdělávání bude také nakoupena potřebná odborná literatura z oblasti pedagogické psychologie, inovativních metodických postupů do výuky, volnočasové pedagogiky, relaxačních technik, speciální pedagogiky.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map