• top1
 • top2
 • top3
 • top4

VZDĚLÁVÁNÍ

 

Každý žák je pro nás důležitý. Každý žák je pro nás jedinečný. Pro každého žáka hledáme cesty.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) Cestou do života (zde hypertextový odkaz na ŠVP).

Od vzniku školy v roce 1993 se zaměřujeme na inkluzivní vzdělávání – tedy vzdělávání v kolektivech, kde se žáci liší ve výkonových možnostech, rodinném zázemí, zdravotním stavu, národnosti a mnoha dalších věcech. Proto jsme vždy měli větší podíl žáků se zdravotním postižením, než v ostatních školách a máme dlouhodobé zkušenosti se zajišťováním jejich individuálních potřeb. Současně dbáme na kvalitní výuku všech žáků – dokladem, že se nám to daří, pro nás jsou každoroční výstupy celostátních srovnávacích testů.

Rozmanitost složení tříd s sebou přináší nároky na pedagogické pracovníky, ale zároveň je i prostředkem pro větší rozvoj sociálních dovedností
a budování životních hodnot našich žáků. Podporou pro pedagogický tým je dlouhodobé vzdělávání, které zahrnuje jak metodiku výuky
(např. splývavé čtení, čtenářské dílny, Hejného metoda, RWCT a další),  tak psychologická a speciálně pedagogická témata (poruchy autistického spektra, agresivita, syndrom vyhoření, poruchy učení…).  

Naším cílem je vytěžit z moderních i tradičnějších metod to nejlepší tak, aby to každému žákovi pomohlo k maximálnímu rozvoji v rámci jeho možností. Ve výběru výukových i výchovných metod se nechceme řídit pouze současnými trendy nebo pouze tradičními metodami, ale potřebami
a možnostmi žáků.

Jak to probíhá v praxi

Již 8 let se nám dařilo téměř každý první ročník vyučovat čtení metodou Sfumato ® – splývavé čtení. V roce 2016 na naší škole probíhaly semináře výuky metody Sfumato pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje.

Ve výuce matematiky používáme různé metody – mimo jiné užíváme prvky a principy výuky profesora Hejného.

Ve školním roce 2016/2017 jsme začali vyučovat i psaní nevázaným písmem Comenia Script. Nikoli však plošně, ale pouze u žáků, kteří prošli speciálně pedagogickou diagnostikou, a prokázalo se, že jim tento typ písma bude prospěšný.

Napříč výukou všech ročníků používáme ve výuce metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT).

Na prvním stupni jsou žáci nejprve hodnoceni slovně (1. – 3. třída), postupně přechází na hodnocení známkami se slovním komentářem
(4. – 5. třída). Na druhém stupni jsou žáci hodnoceni známkami.

Významnou roli při naplňování speciálně vzdělávacích potřeb našich žáků zastávají asistenti pedagoga či osobní asistenti. Jejich spolupráce s pedagogy je důležitá jak pro zajištění kvality výuky, tak i pro formování kolektivů tříd.

Podporou pro žáky jsou další služby, které škola poskytuje – doučování, reedukace v rámci předmětů speciálně pedagogické péče, logopedická cvičení, přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku.

Pokud potřeby žáků přesahují rámec běžné výuky, je možné využít služeb školního poradenského pracoviště (metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog), které poskytuje služby individuálních a rodinných konzultací, reedukace některých poruch, práce se třídou, organizace preventivních programů, profesní poradenství a další.

 

VÝCHOVA

 

Věříme, že z každého žáka může vyrůst jedinečná osobnost, která obohatí společnost v hodnotách jako je přátelství, tolerance, vstřícnost, pomoc, úcta k sobě i druhým.

Výchovný program školy

Výchova ve škole se opírá o Výchovný program ZŠ Integra, který je výstupem projektu Příležitost pro všechny II. a vychází z etické výchovy. Tento program aplikujeme od roku 2009 do všech výukových předmětů i volnočasových aktivit školy (školní družina, školní klub). Cílem je umožnit osobnostní rozvoj dětí včetně rozvoje sociálních dovedností a prosociálnosti (schopnosti „dělat pro druhé dobro“ i bez odměny).

Výchovný program vytyčuje postoje a dovednosti pedagogů:

 • vytvořit z třídy výchovné společenství,
 • přijmout druhého takového, jaký je, vyjádřit mu sympatie,
 • atribuce (připisování, očekávání) prosociálnosti,
 • stanovit jasná pravidla,
 • induktivní disciplína (dítě se učí z důsledků chování),
 • vybízet k prosociálnosti,
 • přiměřené užívání odměn a trestů,
 • zapojit do výchovného procesu i rodiče,
 • vytvářet radostnou atmosféru.

Současně s žáky cíleně pracujeme na tématech výchovného programu:

 • Komunikace (pozdrav, poděkování, omluva,…)
 • Důstojnost lidské osoby (sebepoznání, sebepřijetí, pozitivní hodnocení sebe,…)
 • Pozitivní hodnocení druhých (pochvala, úcta k druhým, …)
 • Kreativita, iniciativa (řešení problémů a úloh, hry pro rozvoj tvořivosti)
 • Vyjadřování vlastních citů a jejich usměrňování
 • Empatie (vcítění se do myšlenek, stanovisek a pocitů druhých)
 • Asertivita (ovládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení konfliktů)
 • Reálně zobrazené vzory (např. literární, mediální…).
 • Prosociální chování (pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství)
 • Komplexní prosociálnost (solidarita, sociální problémy, …)

Výchovný program je realizován činnostmi se žáky ve vyučovacích hodinách, prostřednictvím

vztahů i dalšími aktivitami školy a dále rozvíjen schůzkami a diskuzemi pedagogů. Budování

klíčových dovedností a postojů pedagoga a kontinuální rozvoj osobnostních kompetencí žáků je

směr, který je pro naši školu charakteristický.

V roce 2013 získala ZŠ Integra ocenění Etická škola zlatého stupně.

Naše škola má dlouhodobě osvědčené aktivity zážitkové pedagogiky, které mají velký potenciál pro výchovné působení na žáky – ať už jde o formu výukových projektů, exkurzí, přespávání ve škole nebo kurzů zaměřených na budování kolektivu. Dalšími aktivitami, kde dochází k propojování žáků i napříč ročníky jsou ceremoniály, a zážitkové dny pro celou školu.

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map